• 02-987-1198
  • LINE @mavellair
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ERROR CODE ของแอร์มาเวล แบบติดผนัง (Wall Type)

"Error Code" บนเครื่องปรับอากาศมาเวล คืออะไร?

       Error Code หรือ โค้ดตรวจสอบปัญหา เป็นรหัสที่กำหนดไว้ เพื่อบ่งบอกข้อผิดพลาดต่างๆของเครื่องปรับอากาศ ว่าเป็นข้อผิดพลาดจากสาเหตุใด โดยจะแสดงขึ้นบนหน้าจอ Display บนตัวเครื่องปรับอากาศ เมื่อเครื่องปรับอากาศขึ้น Error Code ให้ทำตามคำแนะนำในคู่มือ โดยวิเคราะห์หาสาเหตุและอาการเสียเบื้องต้นจากคำแนะนำในคู่มือ Error Code หากไม่สามารถแก้ไขปัญหาจากคำแนะนำในคู่มือได้ ให้ติดต่อศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศมาเวล เพื่อขอคำปรึกษาจากช่างเทคนิคของเครื่องปรับอากาศมาเวล

Error Code บนเครื่องปรับอากาศมาเวลแบบติดผนัง ในรุ่นต่างๆ

หมวด F

(มีเฉพาะรุ่น Inverter)

Code : F0

สาเหตุ: Motor Outdoor เกิดความผิดปกติ

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจสอบว่าสายไฟของมอเตอร์ Outdoor เชื่อมต่อปกติหรือไม่ หรือสายไฟมอเตอร์ชำรุดขาดเสียหายหรือไม่ หากไม่พบความผิดปกติ แสดงว่าตัวมอเตอร์เสีย หรือ แผงควบคุมการสั่งงาน มอเตอร์เสีย

Code : F1

สาเหตุ: ท่อของเหลวอุดตัน

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจสอบตรงแคปทิ้วว่ามีการอุดตัน หรือไม่ หรือได้ทำการเปิดวาล์วของเหลวแล้วหรือไม่

Code : F3

สาเหตุ: เกิดความผิดปกติจากคอมเพรสเซอร์

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจเช็คการเชื่อมต่อของสายไฟที่ตัวคอมเพรสเซอร์ว่าเชื่อมต่อถูกต้องหรือไม่ หรือ ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟที่แผงควบคุมอินเวอร์เตอร์ว่าถูกต้องหรือไม่

Code : F4

สาเหตุ: ความผิดปกติของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิท่อความร้อน ที่คอนเด็นซิ่ง

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซนเซอร์มีปัญหาให้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่    (Discharge Sensor 50 kΩ ± 10%)

Code : F6

สาเหตุ: ความผิดปกติของเซ็นต์เซอร์วัดอุณหภูมิภายในห้องที่คอนเด็นซิ่ง

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซนเซอร์มีปัญหาให้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่    (Temperature Sensor 15 kΩ ± 10%)


หมวด E

(มีทั้งรุ่น Fixed Speed และ Inverter)

Code : E0

สาเหตุ: การแจ้งเตือนแรงดันไฟฟ้าต่ำที่จ่ายเข้าเครื่องปรับอากาศแฟนคอยล์

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าที่จ่ายเข้าแฟนคอยล์ ว่ามีแรงดันไฟฟ้าอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดหรือไม่ (แรงดันไฟฟ้า > 190 VAC)
    - หากแรงดันไฟฟ้าที่เข้าเมนบ้านมีไม่ถึงเกณฑ์ 220 V ให้ติดต่อการไฟฟ้าเพื่อดำเนินการแก้ไข
    - หากแรงดันไฟฟ้ามีถึง 220 V ให้ทำการเดินสายไฟจากเบรคเกอร์ของเครื่องปรับอากาศไปหาเมนไฟฟ้าของบ้านโดยตรง

Code : E1

สาเหตุ: ความผิดปกติของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้อง

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซนเซอร์มีปัญหาให้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่    (Temperature sensor และ Room Sensor 15kΩ ± 10%)

Code : E2 

สาเหตุ: ความผิดปกติของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อ ที่คอนเดนซิ่ง (มีเฉพาะ Inverter)  

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซนเซอร์มีปัญหาให้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่     
(Tube Sensor 20kΩ ± 10%)

Code : E3

สาเหตุ: ความผิดปกติของเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อ ที่แฟนคอยล์

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจเช็คเซ็นเซอร์ว่าอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าเซ็นเซอร์อยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมและเชื่อมต่อกับ PCB อย่างถูกต้องแล้ว แสดงว่าเซนเซอร์มีปัญหาให้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่    (Freeze Sensor 20kΩ ± 10%)

Code : E4

สาเหตุ: ความผิดปกติของมอเตอร์แฟนคอยล์

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจสอบว่าสายไฟของมอเตอร์พัดลมใน Indoor มีการเชื่อมต่ออย่างถูกต้องหรือสายไฟขาดหรือไม่ หากพบว่าปกติแสดงว่ามอเตอร์เสีย หรือแผงควบคุมในตัว Indoor เสีย ให้เปลี่ยนอะไหล่ใหม่   
(Temperature Sensor 15 kΩ ± 10%)

Code : E5

สาเหตุ: ความผิดพลาดในการส่งสัญญาณระหว่างแฟนคอยล์กับคอนเด็นซิ่ง ไม่สามารถสื่อสารกันได้  (มีเฉพาะ Inverter)

วิธีการแก้ปัญหา: ตรวจสอบสายสัญญาณที่เชื่อมต่อระหว่างกัน ว่ามีสายชำรุดหรือเชื่อมต่อกันถูกต้องหรือไม่ หากสายสัญญาณมีการเชื่อมต่อกันอย่างถูกต้องแล้ว ให้ทำการตรวจสอบแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง DC ที่ขั้ว S-N ซึ่งจะต้องมีแรงดันไฟฟ้า 2-20 VDC สลับกันไปมา
   - หากวัดค่าแล้ว ไม่มีค่าแรงดันไฟฟ้า แสดงว่าบอร์ด Indoor เสีย
   - หากวัดค่าแล้ว พบว่าค่าแรงดันไฟฟ้ามีค่าคงที่ แสดงว่าบอร์ด Outdoor เสีย
   - หากเปลี่ยนบอร์ด In door และ Out door แล้ว ตรวจเช็คอุปกรณ์ต่อพ่วงทุกอย่างแล้วเป็นปกติ ให้ทำการตรวจสอบ Reacter(ลักษณะคล้ายหม้อแปลง)ว่าชำรุดหรือไม่ หากชำรุดให้ทำการเปลี่ยนอะไหล่ใหม่


หมวด P

(มีทั้งรุ่น Fixed Speed และ Inverter)

Code : P3

สาเหตุ: เกิดจากเซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิท่อ ที่แฟนคอยล์ตรวจพบความผิดปกติของระบบน้ำยา

วิธีการแก้ปัญหา: 
     กรณีคอมฯไม่ทำงาน
1. ให้ทำการตรวจสอบอุปกรณ์และสายไฟที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ ว่าถูกต้องหรือชำรุดหรือไม่ หากผิดปกติให้ทำการแก้ไข
2. หากอุปกรณ์และสายไฟที่เชื่อมต่อกับคอมเพรสเซอร์ ไม่ชำรุดและถูกต้องแล้ว ให้ตรวจสอบว่าคอมฯเสียหรือไม่ หากพบว่าคอมฯเสีย ให้ทำการเปลี่ยนคอมฯใหม่
     กรณีคอมฯทำงาน
1. ให้ทำการวัดแรงดันน้ำยา ว่ามีแรงดันน้ำยาถึงเกณฑ์หรือไม่ (130 – 160 Psi) หากแรงดันไม่ถึงเกณฑ์ ให้ทำการเติมน้ำยาเพิ่ม (โดยจะต้องหารอยรั่วและทำการซ่อมรอยรั่วนั้นเสียก่อน)
2. หากน้ำยาถึงเกณฑ์ที่กำหนด ให้ทำการตรวจสอบเซ็นเเซอร์วัดอุณหภูมิท่อ ที่แฟนคอยล์ ว่าค่าความต้านทานคาดเคลื่อนหรือไม่ ถ้าผิดปกติ ให้ทำการเปลี่ยนเซ็นเซอร์ใหม่

ติดต่อศูนย์บริการเครื่องปรับอากาศมาเวล (สำนักงานใหญ่)

  • LINE @mavellservice
  • 02 987 1198 ต่อ 0
  • 064 931 7999

บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

@แอร์มาเวล ใครๆก็เย็นได้