• 02-987-1198
  • LINE @mavellair
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัว

1. บทนำบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“มาเวล” หรือ “บริษัทฯ”)ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อบรรลุเจตนารมณ์ของบริษัทฯ เพื่อดำเนินธุรกิจ และเพื่อความสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมายทั้งนี้ การดำเนินการของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มุ่งมั่นที่จะคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ทำการประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ฉบับนี้ (“ประกาศ”) จัดทำขึ้นเพื่อแจ้งให้ท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบถึงวัตถุประสงค์และรายละเอียดของการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตลอดจนสิทธิตามกฎหมายของท่านทีเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคล

2. นิยาม“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ นักลงทุน ผู้ถือหุ้นผู้ใช้บริการเว็บไซต์ ลูกค้า คู่ค้า ผู้รับจ้างเหมาบริการ ผู้เข้าเยี่ยมชมผู้มาติดต่อ ผู้ประกอบวิชาชีพในธุรกิจของ บริษัทฯ พนักงาน บุคลากร ตัวแทนและบุคคลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และการดำเนินงานต่าง ๆ ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ในอนาคต “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ ผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “ประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าด้วยวิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวมการบันทึก การจัดระบบ การจัดเก็บ การปรับเปลี่ยนหรือการดัดแปลง การเรียกคืนการปรึกษา การใช้การเปิดเผย (โดยการส่ง โอน การเผยแพร่หรือการทำให้สามารถเข้าถึงหรือพร้อมใช้งานโดยวิธีใด ๆ) การจัดเรียง การนำมารวมกัน การบล็อกหรือจำกัด การลบหรือการทำลาย “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึงบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. รายละเอียดทั่วไปคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมาจากท่าน วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้เปิดเผย และประมวลผล ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทย

4. วิธีเก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคล
4.1 บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เก็บรวบรวมและรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยตรง: ท่านอาจให้ข้อมูลส่วนบุคคล โดยตรงกรณีนี้มักเกิดขึ้นเมื่อท่านติดต่อกับพนักงานหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ในบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อสอบถาม กรอกแบบฟอร์มต่าง ๆ โดยเอกสาร หรือทางออนไลน์เพื่อสมัครงาน หรือให้บริการ หรือใช้บริการหรือร่วมกิจกรรม สอบถามข้อมูลรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาด หรือให้ความเห็น/คำติชมแก่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นต้น ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ: บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจเก็บรวบรวมข้อมูลทางเทคนิคบางอย่างเกี่ยวกับอุปกรณ์ กิจกรรมและรูปแบบการเข้าชม ข้อมูลประวัติการใช้งานเว็บไซต์ (Browsing) ของท่านโดยอัตโนมัติโดยใช้คุกกี้ (Cookies) และเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน รายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดู “นโยบายการใช้คุกกี้” ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมาจากบุคคลภายนอก: บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว อาทิ ตลาดหลักทรัพย์ ตัวแทน นายหน้า ธนาคาร ผู้ให้บริการ หน่วยงานของรัฐ คู่สัญญาและหรือผู้ประกอบวิชาชีพ

4.2 ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านจะได้รับการแจ้งถึงรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่ระบุในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะ ฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายหรือหากเป็นกรณีที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้ต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านเพื่อให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม
5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เก็บรวมรวบภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) นี้เป็นข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในประเภทดังต่อไปนี้ ลูกค้า และผู้ถือหุ้นรวมถึงนักลงทุนได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นผู้ถือหุ้น ผู้เข้าชมเว็บไซต์ ผู้รับบริการ ผู้ให้บริการ และบุคคลอื่นใดซึ่งติดต่อเพื่อขอข้อมูลหรือขอรับบริการจาก บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลโดยทางตรง หรือทางอ้อมคู่สัญญาผู้ประกอบวิชาชีพและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นคู่สัญญา หรือมีความเกี่ยวข้องตามสัญญาใด ๆ กับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งหมายความรวมถึงคู่ค้าผู้ขาย ผู้จัดหา ผู้ให้บริการ ผู้รับทำงาน ที่ปรึกษา ผู้ประกอบวิชาชีพใน บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบุคคลอื่น ๆ ในลักษณะคล้ายคลึงกันบุคลากรของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลใดที่ทำงานให้แก่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เชี่ยวชาญและบุคคลที่ได้รับเงินเดือน ค่าจ้าง สวัสดิการหรือผลตอบแทนอื่นใดโดยตรงจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวของบุคลากรของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้สมัคร ได้แก่ บุคคลธรรมดาที่ได้ยื่นใบสมัครหรือรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติส่วนตัวมาที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือวาจาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสมัครงาน/สมัครฝึกงานเป็นพนักงานหรือลูกจ้าง/ผู้ฝึกงานและหมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวผู้สมัคร และบุคคลอ้างอิง

5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมและอยู่ภายใต้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยตรงหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เก็บรวบรวมจากท่านโดยอัตโนมัติ หรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้รับมาจากบุคคลภายนอกเช่น ข้อมูลส่วนตัว อาทิ ชื่อนามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด อายุ เพศ รูปถ่ายสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) หรือบัตรประจำตัวประชาชน ลายมือชื่อ สัญชาติ สถานภาพสมรส และข้อมูลบุคคลในครอบครัว ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว อาทิ ศาสนา ประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพ ผลการตรวจสุขภาพ ความพิการ และข้อมูลชีวภาพ ข้อมูลการติดต่อ อาทิ ที่อยู่อาศัย หมายเลขโทรศัพท์อีเมล ข้อมูลการติดต่อทางโซเชียลมีเดีย และรายละเอียดบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน อาทิ หมายเลขบัญชีธนาคารและข้อมูลเกี่ยวกับภาษีอากรต่าง ๆ ข้อมูลเกี่ยวกับหลักทรัพย์/สัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาทิ ข้อมูลเลขที่บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Trading Account) ข้อมูลดอกเบี้ยหรือเงินปันผลข้อมูลการฝาก/ถอนหลักทรัพย์ ข้อมูลการโอนหรือเปลี่ยนผู้ถือหลักทรัพย์และข้อมูลการจดแจ้งจำนำหลักทรัพย์ ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งานระบบต่าง ๆ ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาทิ ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ข้อมูลบัญชีผู้ใช้งานรหัสประจำตัว (Username) รหัสผ่าน (Password) และรหัสลับ (PIN) (ถ้ามี) ข้อมูลที่แสดงบนหน้าประวัติผู้ใช้งานและหน้าการเข้าใช้บริการต่าง ๆ ข้อมูลที่ท่านได้แก้ไข ปรับปรุงในข้อมูลบัญชีผู้ใช้งาน (Account) ของท่านข้อมูลที่ได้จากบัญชีผู้ใช้งาน (Account) อื่น ๆ ที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าท่านควบคุมดูแลอยู่ ข้อมูลการใช้บริการความสนใจและความเห็นทุกอย่างที่ท่านได้แสดงผ่านระบบของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ถ้ามี) ข้อมูลการร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของท่านในบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลที่ได้จากการที่ท่านติดต่อกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือทีมงานของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลด้านเทคนิค อาทิ ข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์และระบบต่าง ๆ ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ข้อมูลคอมพิวเตอร์ (Log) ข้อมูลการติดต่อและสื่อสารระหว่างท่านและผู้ใช้งานรายอื่นข้อมูลจากการบันทึกการใช้งาน เช่น ตัวระบุอุปกรณ์ หมายเลข IP ของคอมพิวเตอร์ รหัสประจำตัวอุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ข้อมูลเครือข่ายมือถือ ข้อมูลการเชื่อมต่อ ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ประเภทของเบราว์เซอร์ (Browser) ข้อมูลบันทึกการเข้าออกระบบข้อมูลแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึงก่อนและหลัง (Referring Website) ข้อมูลบันทึกประวัติการใช้ระบบข้อมูลบันทึกการเข้าสู่ระบบ (Login Log) ข้อมูลรายการการทำธุรกรรม (Transaction Log) พฤติกรรมการใช้งาน (Customer Behavior) สถิติการเข้าระบบ เวลาที่เยี่ยมชมระบบ (Access Time) ข้อมูลที่ท่านค้นหาการใช้ฟังก์ชันต่าง ๆ ในระบบ และข้อมูลที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เก็บรวบรวมผ่านคุกกี้ (Cookies) หรือเทคโนโลยีอื่นที่คล้ายกัน ข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษา การฝึกอบรม การประชุมและการทำงาน อาทิประวัติการศึกษาและการฝึกอบรม หนังสือรับรองคุณวุฒิหรือใบแสดงผลการศึกษาผลคะแนนหรือระดับคะแนน ระดับการศึกษา ความสามารถทางภาษาข้อมูลใบอนุญาตในการประกอบวิชาชีพ เลขที่ทะเบียน วันที่เริ่มอายุทะเบียนวันที่หมดอายุทะเบียน การต่ออายุทะเบียน ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ วันที่เริ่มงานข้อมูลการอบรมและข้อมูลการทดสอบซึ่งจัดโดยบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องวุฒิบัตรหรือประกาศนียบัตร ประวัติการทำงาน เงินเดือนหรือค่าจ้างข้อมูลอื่น ๆ อาทิ บันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนา

5.3 ในกรณีที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ก่อน วันที่ 1 มิถุนายน 2565 บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการกับข้อมูลดังกล่าวให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดไว้

6. วัตถุประสงค์และฐานทางกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
6.1 บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ (รวมเรียกว่า “วัตถุประสงค์ที่กำหนด”) และภายใต้ฐานทางกฎหมาย ดังต่อไปนี้ เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการการดำเนินธุรกิจซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของท่านความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เมื่อไม่สามารถอาศัยข้อยกเว้นหรืออ้างอิงฐานทางกฎหมายตามกรณีที่ ระบุข้างต้นหรือตามกรณีที่ระบุด้านล่างนี้ ทั้งนี้ หากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ขอความยินยอมเป็นการเฉพาะจากท่านสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งและที่ได้รับความยินยอมจากท่านและบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใด ๆ ที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว ในกรณีที่ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถทำได้ตามกฎหมายหรือโดยได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากท่าน วัตถุประสงค์ที่กำหนด ฐานทางกฎหมายในการประมวลผล

(ก) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรวมถึงเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือใช้บังคับกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อันรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะกฎหมายว่าด้วยสัญญาซื้อขายล่วงหน้ากฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งที่มีผลใช้บังคับในปัจจุบันและที่จะมีการแก้ไขหรือเพิ่มเติมในอนาคต การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล

(ข) เพื่อให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ประกอบเครื่องปรับอากาศ และเครื่องใช้ไฟฟ้า ซึ่งเป็นบริษัทที่มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศมีการทำสัญญาซื้อขายสินค้าล่วงหน้า และเพื่อทำให้แน่ใจว่า บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะสามารถให้บริการข้อมูลดังกล่าวแก่ท่าน และบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บริการระบบหรือเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ และพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเข้าดูข้อมูลบริษัทฯ เพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ เกี่ยวกับการศึกษาข้อมูลบริษัทฯ รายละเอียดรายงานประจำปีของบริษัทฯ เพื่อบันทึกข้อมูลการเข้าชม บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การให้บริการข้อมูลผู้ถือหุ้นผู้ลงทุน ข้อมูลสิทธิประโยชน์จากหลักทรัพย์ที่ถือครองเช่น เงินปันผล สิทธิการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิการจองซื้อหุ้น เพื่อตรวจสอบและยืนยันตัวตนของท่าน

(ค) เพื่อการพิจารณาดำเนินการตามคำร้องขอหรือข้อสอบถามจากท่าน เพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจต่างๆของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ง) เพื่อการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะสามารถให้บริการสินค้าและข้อมูลดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อจัดทำสื่อส่งเสริมความรู้ เผยแพร่ข้อมูลและส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน บุคคลทั่วไป และผู้ประกอบวิชาชีพ อาทิ การจัดอบรมให้เกษตรกร การตรวจเยี่ยม Supplier การตรวจติดตาม Supplier การจัดกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและโครงการเกี่ยวกับการเรียนรู้ การจัดอบรม รวมถึงการบันทึกภาพถ่ายบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการระบบงานเว็บไซต์ เกี่ยวกับการการส่งเสริมพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาทิ แอปพลิเคชันสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน)ก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคล หรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(จ) เพื่อการติดต่อสื่อสาร การสื่อสารทางการตลาดการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก การพัฒนาสินค้าบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อการให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับคำขอใช้บริการข้อซักถาม หรือข้อเสนอแนะของท่าน และเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะสามารถให้คำแนะนำหรือบริการดังกล่าวแก่ท่านและบุคคลอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อติดต่อท่านผ่านทางโทรศัพท์ ข้อความ (SMS) อีเมล หรือไปรษณีย์ หรือผ่านช่องทางใด ๆ หรือเพื่อการสอบถามหรือแจ้งให้ท่านทราบ หรือตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลบัญชีของท่านหรือสำรวจความคิดเห็น และข้อร้องเรียนการแจ้งข้อมูลข่าวสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการสินค้าของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของท่านกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และส่งมอบสินค้าหรือบริการต่างๆ ให้แก่ท่านเพื่อส่งข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับองค์กรรวมถึงข้อความส่งเสริมทางการตลาดให้แก่ท่าน (หรือบริษัทที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการสินค้า หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาทิ เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกิจ เพื่อการศึกษาวิจัย จัดทำสถิติที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนการพัฒนาการให้บริการและจัดทำการตลาดหรือการโฆษณาเป้าหมายที่เกี่ยวข้องรวมถึงการจัดส่งเนื้อหา การโฆษณาประชาสัมพันธ์ กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนการให้คำแนะนำต่าง ๆ ที่เหมาะสมเพื่อให้การให้บริการต่าง ๆ ตรงกับความสนใจของท่านเพื่อบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการให้บริการของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจาก บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ

(ฉ) เพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อที่จะทำให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถตัดสินใจได้ดีที่สุดในการสรรหาบุคลากรและในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลเพื่อพิจารณาคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งหรือว่าจ้างเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษา นักศึกษาฝึกงาน (แล้วแต่กรณี) และเพื่อบริหารจัดการอื่นอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน ซึ่งรวมถึงการโฆษณาประชาสัมพันธ์การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการส่งข้อมูลข่าวสารการรับสมัครงาน รับสมัครฝึกงานตลอดจนการปรับปรุงพัฒนาระบบการคัดเลือกผู้สมัคร การพิจารณาอัตรากำลังคนของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อบริหารจัดการการจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นให้แก่ท่านตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านเพื่อปฏิบัติตามสัญญาจ้างที่ทำกับท่านรวมถึงเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การคุ้มครองแรงงาน การบริหารจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อบริหารจัดการกองทุนประกันสังคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพให้กับท่านเพื่อบริหารจัดการการฝึกอบรม การจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก และสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับท่าน อาทิ ประกันสุขภาพค่ารักษาพยาบาล และการเก็บรักษาประวัติการเจ็บป่วยเพื่อใช้ในการบริหารจัดการด้านสวัสดิการต่าง ๆ และการตรวจสอบการปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้นการปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้องที่บังคับใช้กับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ช) เพื่อการจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อตรวจสอบข้อมูล คุณสมบัติและดำเนินวิธีการจัดซื้อจัดจ้างของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด การบันทึกภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) รวมถึงการติดต่อท่านเพื่อบริหารจัดการสัญญาระหว่างบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าหรือบริการดำเนินการที่เกี่ยวกับการรับประกัน และเพื่อชำระเงิน หรือเรียกเก็บเงิน ค่าสินค้าค่าบริการ และค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) (หากมี) เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กับท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เช่น การเก็บและบันทึกข้อมูลในทางบัญชีและภาษีอากรการหักภาษี ณ ที่จ่าย การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อ การปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาซึ่งท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) เป็นคู่สัญญากับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่าน (หรือองค์กรที่ท่านเป็นตัวแทน) ก่อนเข้าทำสัญญานั้น การปฏิบัติหน้าที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามกฎหมายใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่บังคับใช้กับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมถึงการปฏิบัติตามคำสั่งศาล หรือประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ซ) เพื่อการรักษาความมั่นคงปลอดภัย เพื่อตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการของท่านเพื่อการพัฒนามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยในการใช้บริการการจัดการและการคุ้มครองโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ อาทิ การให้บริการ Wi-Fi โดยในส่วนนี้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นและอาจดำเนินการให้มีการเข้ารหัส (Encrypt) ก่อนนำไปใช้และ/หรือจัดให้มีการสุ่มตรวจการทดสอบการเข้าใช้งานโดยบุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ในการบริหารจัดการความเสี่ยงตรวจจับ ป้องกัน หรือขจัดการฉ้อโกง หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะเป็นการละเมิดกฎหมาย ระเบียบการใช้งานที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้งานของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อควบคุมการเข้าออกอาคารและเพื่อทำให้มั่นใจว่าอาคารและพื้นที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความปลอดภัยและความมั่นคงต่อบุคลากรของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และผู้มาติดต่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด รวมทั้งต่อทรัพย์สินและข้อมูลต่างๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดเก็บในอาคาร เพื่อเฝ้าสังเกตและตรวจตราการเข้าออกอาคารสถานที่ที่มีการรักษาความปลอดภัย ห้องที่มีการป้องกันโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศหรือข้อมูลเชิงปฏิบัติการและพื้นที่อื่น (รวมเรียกว่า “อาคารและพื้นที่”)ซึ่งเป็นการป้องกันการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยไม่ได้รับอนุญาตและเพื่อป้องกัน ตรวจจับ และสืบสวนเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย เช่นการเข้าออกอาคารและพื้นที่ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยไม่ได้รับอนุญาต การโจรกรรม อัคคีภัย หรือการทำร้ายร่างกาย เพื่อการบันทึกภาพและ/หรือเสียงผ่านกล้องวงจรปิด (CCTV) ภาพถ่าย บันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงการสนทนาการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถือเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นนอกเหนือไปจากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ฌ) เพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ ที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แจ้งให้ท่านทราบ ณ เวลาที่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์อื่นใดอันเป็นเหตุให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ต้องการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือเมื่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประสงค์ที่จะให้มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์เดิมที่กำหนดไว้หรือเมื่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความจำเป็นต้องขอความยินยอมเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นการเฉพาะจากท่านโดยการติดต่อท่านผ่านข้อมูลติดต่อที่ท่านได้ให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

6.2 เนื่องจากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์ที่กำหนดตามข้อ 6.1 ข้างต้นในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติตามกฎหมายหรือสัญญาหรือมีความจำเป็นเพื่อเข้าทำสัญญากับท่านซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่จำเป็นต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวหากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวแก่ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจมีผลกระทบทางกฎหมายหรือบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สัญญาที่ได้เข้าทำกับท่านหรือไม่สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ (แล้วแต่กรณี) ในกรณีดังกล่าว บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจมีความจำเป็นต้องปฏิเสธการเข้าทำสัญญากับท่านหรือยกเลิกการให้บริการที่เกี่ยวข้องต่อท่าน ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

6.3 ในกรณีที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในวัตถุประสงค์ที่ไม่ได้ระบุไว้ข้างต้นบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะจัดให้มีคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมเพื่ออธิบายการใช้ข้อมูลในวัตถุประสงค์ดังกล่าวท่านควรอ่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องดังกล่าวร่วมกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

7. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
7.1 บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดและตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดให้แก่หน่วยงานและบุคคลดังต่อไปนี้ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และให้หมายความรวมถึงกรรมการพนักงาน ลูกจ้าง ผู้บริหาร หรือบุคลากรของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่าที่เกี่ยวข้อง และตามจำเป็นเพื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยกรมการปกครอง กรมสรรพากร กรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมทรัพย์สินทางปัญญาหน่วยงานที่ร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมายหรือที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมาย เช่นสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษ สำนักงานอัยการสูงสุดและศาลสมาคมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจตลาดทุนในประเทศไทย อาทิ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย สมาคมบริษัทจัดการลงทุนสมาคมธนาคารไทย สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ บริษัทสมาชิก บริษัทหลักทรัพย์บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน นายหน้าซื้อขาย ค้าหรือจัดจำหน่ายหลักทรัพย์พันธมิตร คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัดมอบหมายให้ทำหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ ให้บริการหรือบริหารจัดการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล อาทิ ด้านการพัฒนาปรับปรุงหรือดูแลรักษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยของระบบงานและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบการชำระเงิน การตรวจสอบทางบัญชี การบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลหรือการให้บริการอื่นใดอันอาจเป็นประโยชน์ต่อท่าน

7.2 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นจะดำเนินการภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนด หรือวัตถุประสงค์อื่นที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้เท่านั้นในกรณีที่กฎหมายกำหนดว่าต้องได้รับความยินยอมจากท่าน บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะขอความยินยอมโดยชัดแจ้งจากท่านก่อน

7.3 ในกรณีที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะจัดให้มีมาตรการที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้เปิดเผยและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานและหน้าที่การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

7.4 ในกรณีที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปต่างประเทศบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการเพื่อทำให้แน่ใจว่าบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ส่งหรือโอนไปยังประเทศปลายทางองค์กรระหว่างประเทศหรือผู้รับข้อมูลในต่างประเทศที่มีมาตรฐานในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอในบางกรณี บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจขอความยินยอมของท่านสำหรับการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศทั้งนี้ ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

8. ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

8.1 บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามระยะเวลาที่จำเป็นเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ โดยระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจะเปลี่ยนแปลงไปโดยขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ

8.2 บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลาตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนดและโดยคำนึงถึงแนวปฏิบัติทางธุรกิจสำหรับแต่ละประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลหลังจากระยะเวลาดังกล่าว บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจทำลายข้อมูลส่วนบุคคลเช่นว่านั้นจากการจัดเก็บหรือระบบของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยไม่มีการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

9. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะอย่างไรก็ตาม เนื่องด้วยลักษณะขององค์กร สินค้าผลิตภัณฑ์ และบริการของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นั้น บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เป็นครั้งคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ซึ่งรวมถึงการขอความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ใช้อำนาจปกครองตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10. สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ ภายใต้หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้หากท่านประสงค์ที่จะขอใช้สิทธิของท่าน ท่านสามารถติดต่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตามรายละเอียดการติดต่อในข้อ 13. (วิธีการติดต่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด) ด้านล่าง

10.1 สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่านรวมถึงขอให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้เก็บรวบรวมใช้ และเปิดเผยโดยไม่จำต้องขอความยินยอมจากท่าน เท่าที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอนุญาตให้กระทำได้

10.2 สิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิที่จะขอรับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติรวมถึงมีสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวของท่านไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่นหรือตัวท่านเอง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ทั้งนี้ตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

10.3 สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะดำเนินการดังกล่าวหากบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาศัยฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของเราหรือของบุคคลภายนอกหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด สามารถแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่าหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือการยกข้อต่อสู้ตามกฎหมายหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ของการตลาดแบบตรงประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางสถิติเว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ในกรณีที่ท่านคัดค้านการประมวลผลโปรดระบุว่าท่านประสงค์ให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือ ไม่ให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

10.4 สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล ท่านอาจขอให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ในกรณีดังต่อไปนี้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านถอนความยินยอมที่เป็นฐานในการเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่มีอำนาจตามกฎหมายในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอีกต่อไปท่านได้คัดค้านการประมวลผลตามข้อ 10.3 หรือเมื่อมีการเก็บหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายกรณีที่ระบุไว้ข้างต้นนี้จะไม่นำมาใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เสรีภาพในการแสดงความเพื่อวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง ปฏิบัติตาม หรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือเพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย

10.5 สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอกรณีข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตาม ข้อ 10.4 แต่ท่านประสงค์ให้ระงับการใช้แทนบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอีกต่อไปแต่ท่านมีความจำเป็นและขอให้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องการปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้อง หรือยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อยู่ในระหว่างการพิสูจน์ตามข้อ 10.3 เพื่อปฏิเสธการคัดค้านของท่านตาม ข้อ 10 .

10.6 สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง ท่านมีสิทธิขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้องหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นไม่ถูกต้อง ไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์หรือก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

10.7 สิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอม ในกรณีที่บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาศัยความยินยอมของท่านในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ในความครอบครองของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

10.8 สิทธิในการยื่นข้อร้องเรียน หากท่านมีความกังวลหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โปรดติดต่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด โดยใช้รายละเอียดการติดต่อตามข้อ 13. (วิธีการติดต่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ด้านล่างในกรณีที่มีการฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลท่านมีสิทธิยื่นข้อร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะพยายามอย่างเต็มที่ตามความสามารถของระบบที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกและดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยไม่ชักช้าเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงว่า การดำเนินการตามคำร้องขอนั้นก่อให้เกิดภาระแก่ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เกินสมควร หรือเสี่ยงต่อการละเมิดการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือเป็นการขัดต่อกฎหมาย หรือกรณีที่เป็นการพ้นวิสัยในทางปฏิบัติตามคำร้องขอ

11. ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จัดทำและ/หรือเลือกใช้ระบบการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีกลไกและเทคนิคที่เหมาะสมและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากพนักงานลูกจ้าง และตัวแทนของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้ เปิดเผย ทำลายหรือเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต

12. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกการให้บริการของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจมีลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกเหล่านั้นอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับการใช้บริการของท่านคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้ใช้เฉพาะสำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้วัตถุประสงค์ที่กำหนดโดยบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด เท่านั้น บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่สามารถรับผิดชอบในความปลอดภัยหรือความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใด ๆ ของท่านที่ถูกเก็บรวบรวมโดยเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการของบุคคลภายนอกดังกล่าว แม้ว่าท่านจะกดลิงก์เชื่อมโยงที่ปรากฏบนการให้บริการของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ก็ตาม ทั้งนี้ท่านควรใช้ความระมัดระวังและตรวจสอบคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว/นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์แอปพลิเคชัน ผลิตภัณฑ์ และบริการของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

13. วิธีการติดต่อหากท่านมีคำถามใด ๆ เกี่ยวกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้หรือต้องการใช้สิทธิของท่านตามที่กำหนดไว้ในคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้โปรดติดต่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด นอกจากนี้ ท่านยังสามารถติดต่อบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผ่านทาง

ฝ่ายบริการลูกค้า บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 26/5 หมู่ 5 ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: 02-987-1198 โทรสาร: 02-987-1196
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer) ของบริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้โดยใช้รายละเอียดการติดต่อดังต่อไปนี้ อีเมล : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

14. กฎหมายที่ใช้บังคับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้อยู่ภายใต้การบังคับและการตีความตามกฎหมายไทย และศาลไทยเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาข้อพิพาทใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้

15. การเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด อาจทำการเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด จะแจ้งให้ท่านทราบถึงการแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่สำคัญใด ๆ ด้วยช่องทางที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด แนะนำให้ท่านตรวจสอบทบทวนคำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว ให้คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2565

บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

@แอร์มาเวล ใครๆก็เย็นได้